Wat wil je in spaans? (2024)

Wat wil je in spaans?

¿de dónde eres? (Hier vind je geen automatische vertalingen!)

(Video) 20 meest gebruikte woorden in het Spaans - Gratis Spaanse les - Makkelijk en snel Spaans leren
(Russell de Haan)
Hoe zeg je waar je vandaan komt in het Spaans?

¿de dónde eres? (Hier vind je geen automatische vertalingen!)

(Video) SPAANS HOTEL? DIT IS WAT JE WILT WETEN | Nivel 1
(Leer Spaans met Lau!)
Hoe zeg je in het Spaans Wie ben jij?

¿Quién es usted?

(Video) SPAANS LEREN in 4 MINUTEN - HvA
(Hogeschool van Amsterdam (HvA))
Wat zeg jij Spaans?

¿De qué estás hablando?

(Video) Leer Spaans terwijl je slaapt ||| Belangrijkste Spaanse woorden en spreekwoorden ||| (3 uur)
(Eko Languages)
Hoe is het met u in Spaans?

Deze zinnen volgen in het Spaans vaak op eerste groet: ¿Cómo está usted? — Hoe gaat het met u? (formeel)

(Video) How To Say (What do you want?) In Spanish
(Learn Spanish Daily)
Wat zeg je als iemand zegt Como estas?

Om het je gemakkelijk te maken vergeten we de formele vorm: Como esta usted/ Hoe gaat het met U? We gebruiken de informele begroeting. Como estas? Het antwoord op deze vraag is; bien gracias / goed bedankt.

(Video) 10 Spaanse Werkwoorden Die Je Absoluut Moet Kennen! | Overal Spaans | Spaans Leren Voor Beginners
(Overal Spaans)
Wat zeg je op Como estas?

Mensen ontmoeten - ¿Cómo está (usted)? Hoe gaat het met u? - Bien, gracias. Goed, dank u.

(Video) DOE dit vooral NIET als je GOED Spaans wilt leren - 4 gouden tips voor snel & makkelijk Spaans leren
(Russell de Haan)
Hoe begroet je iemand in het Spaans?

Begroeten in het Spaans
¡Hola!Hallo
¡Buenas tardes!Goedemiddag (tussen 13.00 en 21.00 uur)
¡Buenas noches!Goedenavond (na 21.00 uur)
¡Buenos días a todos!Goedemorgen iedereen
¡Adiós!Tot ziens
9 more rows

(Video) Spaans voor beginners in 100 lessen
(Leer 50 talen)
Hoe vraag je in het Spaans hoe iemand heet?

¿cómo te llamas?

(Video) 6 WERKWOORDEN DIE JE MOÉT WETEN IN HET SPAANS - Nivel 1
(Leer Spaans met Lau!)
Hoe zeg je de J in het Spaans?

J: De jota wordt uitgesproken als de h in 'hallo', maar met een raspiger klank; K: Dezelfde uitspraak als in het Nederlandse 'kiwi of 'kajak'; L: Zoals in het Nederlandse 'lamp'; LL: Uitgesproken als de Nederlandse j.

(Video) NÓG 6 WERKWOORDEN DIE JE MOET WETEN IN HET SPAANS | Nivel 1
(Leer Spaans met Lau!)

Hoe noem je iemand knap in het Spaans?

Je bent zo knap! eres tan hermosa! gracias!

(Video) HOE IK VLOEIEND SPAANS HEB LEREN SPREKEN!
(Laura Brijde)
Hoe gaat het Spaans antwoorden?

¿Cómo estás? Goed, bedankt. Bien, gracias. Beleefd antwoord op 'Hoe gaat het?'

Wat wil je in spaans? (2024)
Hoe was je weekend in het Spaans?

weekeinde, weekend {zn.} Hoe was je weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana?

Hoe zeg je in het Spaans moe?

cansado. (Hier vind je geen automatische vertalingen!)

Wat is heel goed in het Spaans?

Variaties van bien: Je kunt het wat uitbreiden door te zeggen 'Muy bien' (heel goed) of 'Todo bien' (alles goed).

Hoe vraag je in het Spaans hoe oud iemand is?

¿cuántos años tienes? (Hier vind je geen automatische vertalingen!)

Hoe zeg je met mij gaat het goed in het Spaans?

Ja hoor, met mij gaat het goed. Si estoy bien, estoy bien.

Wat is het verschil tussen Bueno en bien?

Dinsdag 8 september. 2 weken geleden oefenden we het verschil tussen BIEN en BUENO, allebei de woorden betekenen goed. Bien gebruik je bij werkwoorden en bueno is een bijvoeglijk naamwoord en hoort dus bij een zelfstandig naamwoord.

Hoe zeg je in het Spaans Danku?

gracias. (Hier vind je geen automatische vertalingen!)

Hoe scheld je iemand uit in het Spaans?

7 veel gebruikte scheldwoorden om te schelden in het Spaans: joder, hijo de puta, mierda, perra, cabrón, hostia en coño. Joder wordt erg veel gebruikt en betekent 'fuck' maar kan ook een minder sterke betekenis hebben zoals 'jeetje'.

Hoe was je dag in het Spaans?

¿qué tal tu día?

Hoe zeg je in het Spaans dat je uit Nederland komt?

soy de Holanda

(Hier vind je geen automatische vertalingen!)

Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 02/02/2024

Views: 5647

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.