Heb wat geduld? (2024)

Hoe zeg je dat je geduld hebt?

Wees geduldig' wordt beschouwd als een meer informele manier om iemand te vertellen 'geduld te hebben'. Het zelfstandig naamwoord patiënt verwijst meestal naar een persoon die een arts bezoekt. Maar in combinatie met het woord zijn, wordt het een bijvoeglijk naamwoord van het zelfstandig naamwoord geduld.

(Video) Revo - Heb Wat Geduld Ft. Dk (#IkWasErbij Sessie 1)
(HierisRevo)
Wat is een voorbeeld van geduld op de werkvloer?

Om je op weg te helpen, volgen hier vijf krachtige manieren waarop leiders geduld kunnen oefenen op de werkvloer:
 • Kijk door de lens van anderen. ...
 • Evalueer spanningspunten op een onbevooroordeelde manier. ...
 • Luister en stel vragen met een positieve instelling. ...
 • Zoek perspectief van een vertrouwde bron. ...
 • Loop niet weg om zelf verantwoordelijk te zijn.
3 juni 2013

(Video) Aline ♪ Heb Wat Geduld Met Mij ♫
(delightyourears)
Hoe omschrijf je geduld als een kracht?

Geduldverbetert uw vermogen om tegenslagen te accepteren en veel meer van het leven te genieten. Er is een gezegde; "Goede dingen komen voor degenen die wachten." Geduld stelt je in staat om door te zetten en productievere beslissingen te nemen, die vaak tot meer succes leiden. Geduldige mensen hebben een groter gevoel van dankbaarheid.

(Video) rowwen hèze - kwestie van geduld
(J DS)
Wat is een goede zin voor geduld?

Ik heb het geduld niet om uren in de rij te staan ​​om een ​​kaartje te kopen. Beleggers moeten geduld hebben. De economie zal snel verbeteren. “Ben je nog niet klaar?” “Heb geduld (met mij).

(Video) Heb jij ook geen geduld....
(weske weske)
Wat zijn 5 zinnen voor geduld?

Voorbeelden van geduldzinnen
 • Het weinige geduld dat hij had, raakte snel op. ...
 • Er was een grens aan zijn geduld en die had ze overschreden. ...
 • Eindelijk raakte zijn geduld op. ...
 • Aan het einde van haar geduld stond ze op. ...
 • Wees voorzichtig, heb geduld, goede uitrusting en veel gezond verstand.

(Video) Theo Maassen - Eindhovenaar (zeldzame opname 1994)
(Humor uit Holland)
Wat is een andere manier om te zeggen heb geduld?

ANDERE WOORDEN VOOR geduld

1kalmte, stabiliteit, zelfbeheersing; onderdanigheid, geduld. 3 onvermoeibaarheid, doorzettingsvermogen, volharding.

(Video) Normaal ♪ Heb Geduld Blues ♫ (2001)
(delightyourears)
Wat is een andere manier om te zeggen, wees geduldig?

Andere manieren om "Bear with Me" te zeggen

Formele manieren om te zeggen, wees geduldig.Houdt u alstublieft nog even vol.

(Video) Camping in a FREEZING SNOW storm - Redemption Camp
(AB Camping)
Wat betekent het om geduld te hebben?

Geduld welhet vermogen om lang wachten rustig te doorstaan ​​of vervelende problemen zonder frustratie op te lossen. Veel van 's werelds grootste denkers hebben het belang van geduld benadrukt.

(Video) Kris Kross Amsterdam x Ronnie Flex x Zoë Tauran - Adrenaline (Lyric Video)
(Cloud 9 Music)
Wat is een voorbeeld van geduldig wachten?

Er stond een rij mensen geduldig op de bus te wachten. Ze luisterde geduldig terwijl ik het verhaal vertelde. Hij probeerde haar geduldig de situatie uit te leggen. Ze wachtte geduldig op een kans om met hem te dansen.

(Video) Liefde komt, als we die laatste angsten loslaten en ons hart durven openstellen. Maar geef het tijd.
(De Tarot Therapeut)
Hoe heb je geduld met medewerkers?

Luister en stel vragen met een positieve instelling.

Geduld oefenen vereist actief en aandachtig luisteren en je frustratie opzij zetten om een ​​probleem op te lossen waar je al dan niet direct mee te maken hebt. Iemand laten zien dat je respect hebt voor wat ze te zeggen hebben, is het grootste compliment dat je kunt geven.

(Video) Wat Als Batman nog bij zijn moeder woonde?
(Bwowos TV)

Wat voor vaardigheid is geduld?

Het is in staat zijn om je emoties of impulsen te beheersen en kalm te werk te gaan wanneer je wordt geconfronteerd met moeilijke of frustrerende situaties. Het woord geduld is afgeleid van het Latijnse woord pati wat lijden, verdragen, dragen betekent.

(Video) Heb geduld
(Anne Roozeboom)
Hoe wordt geduld gebruikt in het dagelijks leven?

Geduld is je vermogen om te wachten zonder geïrriteerd, overstuur of boos te worden. Zijnwanneer je zelfbeheersing uitoefent in plaats van uit te halen en te klagen. Je bent geduldig als je diep ademhaalt en innerlijke rust zoekt nadat de dingen niet gaan zoals je had gehoopt. Geduld oefenen heeft alles te maken met hoe je handelt.

Heb wat geduld? (2024)
Wat zijn 3 eigenschappen van geduld?

Zelfbeheersing, onze eigen reacties op de situatie kunnen beheersen en deze zonder klagen kunnen doorstaan; Nederigheid, om te accepteren dat u niet belangrijker bent dan iemand anders, en dat er geen specifieke reden is waarom u niet zou moeten wachten; En. Vrijgevigheid, om naar de wereld te glimlachen, zelfs als deze tegen je lijkt samen te spannen.

Wat zijn 4 voordelen van geduld?

Vier redenen om geduld te cultiveren
 • Geduldige mensen genieten van een betere geestelijke gezondheid. Deze bevinding is waarschijnlijk gemakkelijk te geloven als je je de stereotiepe ongeduldige persoon voor de geest haalt: rood gezicht, dampend hoofd. ...
 • Geduldige mensen zijn betere vrienden en buren. ...
 • Geduld helpt ons onze doelen te bereiken. ...
 • Geduld is gekoppeld aan een goede gezondheid.
4 april 2016

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 09/01/2024

Views: 5357

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.