Stikstof - alles wat je moet weten (2024)

Ongeveer 80 procent van de lucht die we inademen, bestaat uit stikstof (N2). Dit is een onschadelijk gas. Maar er zijn ook verbindingen met stikstof die wél schadelijk kunnen zijn, zoals ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Te veel van deze gassen in de lucht is slecht voor de natuur en slecht voor de gezondheid.

Ammoniak (NH3) komt vooral vrij uit de mest en urine van dieren. Stikstofoxiden (NOx) komen vooral in de lucht door het verkeer (uitlaatgassen) en de industrie. Veel mensen gebruiken kortweg het woord ‘stikstof’ als het over deze verbindingen gaat. Soms wordt het ‘reactief stikstof' genoemd.

Stikstof - alles wat je moet weten (1) Stikstof - alles wat je moet weten (2)

Vergroot afbeelding

Wat zijn schadelijke stikstofverbindingen?

Ammoniak (NH3) komt vooral van de landbouw en veeteelt. Het komt uit de mest en urine van dieren. Een deel van de stikstof belandt rechtstreeks in de grond, bijvoorbeeld door het uitrijden van mest of als dieren in de wei staan. Als de bemesting meer is dan de planten op kunnen nemen, kan de stikstof makkelijk uitspoelen. Het wordt dan meegevoerd naar het grond- of oppervlaktewater. De stikstof die niet in de grond belandt, verdampt en komt als ammoniak in de lucht. Ammoniak komt vaak binnen een paar kilometer weer op de grond terecht. Zo belandt het in de natuur of natuurgebieden, zeker als die dicht bij de landbouw liggen. Een deel van de ammoniak vormt fijnstof in de lucht en wordt door de wind verder verspreid.

Stikstofoxiden (NOx) komen vooral van het verkeer en de industrie. Bij hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een brandstofmotor) reageert stikstof met zuurstof en komt het als NOx uit de uitlaat of de schoorsteen. NOx bestaat uit zowel stikstofmonoxide (NO) als stikstofdioxide (NO2). Bij verbrandingsreacties komen NO en NO2 tegelijk vrij, maar NO wordt in de lucht al snel omgezet in NO2. Vooral langs snelwegen en in steden is de hoeveelheid NOx groot. Op de kaart zie je waar vooral NO2 gemeten werd in 2020.

Net als NH3 reageren NOx in de lucht verder met andere deeltjes en vormen dan fijnstof. Deze deeltjes kunnen honderden kilometers met de wind meewaaien voordat ze ergens neerslaan. Een deel waait daarom de grens over, maar de rest belandt ergens in Nederland op de bodem of in het water.

Fijnstof en stikstofdioxide inademen is ook slecht voor de

Wegverkeer, huishoudens, de industrie en de landbouw zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofdioxide (NO2) en ozon (zomersmog) de meeste schade aan de gezondheid. Lees meer luchtvervuiling en fijnstof.

Gemiddelde stikstofdioxide in de lucht

Meer over deze kaart: Atlas Leefomgeving

Stikstof - alles wat je moet weten (3) Stikstof - alles wat je moet weten (4)

Te veel stikstof slecht voor natuur

Stikstof is onmisbaar voor de natuur, planten hebben het nodig. Maar te véél stikstof in de bodem is wél een probleem. Planten die van stikstof houden (zoals brandnetels, bramen en gras), groeien daardoor veel sneller en overwoekeren de planten die minder stikstof nodig hebben (bijvoorbeeld heide, maar ook zeldzame planten in natuurgebieden). Daardoor verdwijnen niet alleen planten, maar ook vlinders en andere insecten die van die planten leven. Te veel stikstof zorgt dus voor minder plant- en diersoorten: de neemt af, de natuur ‘verarmt’. Het evenwicht in de natuur (ecosysteem) raakt verstoord. In sloten, plassen en meren zorgt te veel stikstof voor veel algengroei, waardoor er minder zuurstof in het water zit en er geen waterplanten en vissen in kunnen leven.

Dit effect op de natuur wordt ook wel vermesting genoemd. Vermesting wil zeggen dat er te veel voedingsstoffen in de bodem komen, waardoor planten die van voedingsarme grond houden verdwijnen. Op deze kaart zie je waar de ‘vermestende’ stikstof vooral terechtkomt.

De bodem kan door te veel stikstof ook verzuren: daardoor verdwijnen de planten die niet tegen een zure omgeving kunnen. Bovendien kan een zure bodem minder goed mineralen als calcium en magnesium vasthouden. Dat zijn belangrijke voedingsstoffen voor planten. Een zure bodem bevat ook minder kalk, wat uiteindelijk een probleem kan zijn voor de vogels die daar leven. Uit onderzoek onder koolmezen is bijvoorbeeld gebleken dat die in bepaalde gebieden zwakke botten hebben doordat er te weinig kalk in hun voedsel zit.

Biodiversiteit beschrijft de soortenrijkdom van de natuur: hoeveel verschillende soorten er voorkomen, wereldwijd of in een bepaald gebied. Alles wat leeft heeft zijn eigen rol in de natuur: van plant tot dier, van schimmel tot bacterie. Alle soorten tellen mee en ook de rijkdom aan verschillende ecosystemen én de genetische verscheidenheid binnen soorten wordt met biodiversiteit beschreven.

Wereldwijd en ook in Nederland gaat het zorgwekkend slecht met de biodiversiteit. De natuur is uit balans: soorten sterven uit of worden met uitsterven bedreigd, aantallen nemen af, populaties worden kleiner. In gebieden waar natuur de kans krijgt zal de biodiversiteit onder de juiste omstandigheden weer herstellen.

Lees meer over biodiversiteit en ontdek wat je zelf kunt doen, dichtbij huis én wereldwijd.

Cijfers over stikstof

Hoeveel stikstof stoot Nederland uit?

De Nederlandse stikstofuitstoot is de hoogste van Europa: per hectare stoten we ongeveer 4 keer zo veel uit als het EU-gemiddelde. Van de Nederlandse uitstoot naar de lucht bestaat ongeveer 65% uit ammoniak (NH3) en 35% uit stikstofoxiden (NOx).

De landbouw zorgt voor ongeveer 60% van de stikstofuitstoot (door mest, maar ook uit kassen en door landbouwvoertuigen), het wegverkeer voor bijna 30%. Zowel de uitstoot door de landbouw als door het verkeer is flink afgenomen sinds de jaren ’90. De afgelopen tien jaar schommelt de stikstofuitstoot door de landbouw ongeveer op hetzelfde punt. De uitstoot door het verkeer neemt nog steeds af.

Niet alle stikstof die Nederland uitstoot, komt in Nederland op de grond terecht: het grootste deel waait naar het buitenland. Nederland is dan ook netto exporteur van stikstof.

Welke stikstof komt in Nederland terecht?

Van de stikstof die wél in Nederland neerslaat (dit noemen we stikstofdepositie) komt 46% van de Nederlandse landbouw en 6% van het Nederlandse wegverkeer. 32% komt uit het buitenland binnenwaaien.

Herkomst stikstofdepositie, 2018. Bron: clo 2019

Meer over deze kaart: Compendium voor de Leefomgeving

Stikstof - alles wat je moet weten (5) Stikstof - alles wat je moet weten (6)

Vergroot afbeelding

De plek waar stikstof neerslaat maakt uit

Voor de natuur maakt het uit wáár die stikstof precies neerslaat, en hoeveel. Niet alle natuur is even gevoelig voor stikstofdepositie, en niet alle stikstof waait even makkelijk weg. Vooral in de Peel en in de Gelderse vallei heeft de natuur veel last van stikstof, zie het kaartje ‘Stikstofdepositie’. Daar stoot de intensieve veehouderij veel ammoniak uit, wat relatief dicht bij de bron weer neerslaat. Hoewel stikstofoxiden wat verder verspreiden dan ammoniak, blijft de concentratie bij drukke wegen in de Randstad relatief hoog.

Natuurgebieden aan de rand van Nederland hebben vooral last van de stikstof die uit het buitenland komt aanwaaien. Deze stikstof is ook voor een groot deel afkomstig van de (buitenlandse) landbouw.

Gemiddelde hoeveelheid vermestende stikstof

Meer over deze kaart: Compendium voor de Leefomgeving

Stikstof - alles wat je moet weten (7) Stikstof - alles wat je moet weten (8)

Vergroot afbeelding

Stikstofdioxide is ongezond

Vroeger werd stikstofdioxide voornamelijk gebruikt om aan te tonen dat er ándere verontreinigende stoffen in de lucht hingen. Auto’s en vrachtwagens stoten bijvoorbeeld naast stikstofdioxide ook fijnstof uit. Dankzij onderzoek is nu bekend dat het inademen van stikstofdioxide (NO2) zelf ook schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien dragen stikstofoxiden (en ammoniak) bij aan de vorming van fijnstof.

Mensen die dichtbij een bron wonen, werken of naar school gaan, kunnen door fijnstof en stikstofdioxide last krijgen van hun luchtwegen. Zeker mensen die al last hebben van chronische longziekten, zoals als astma en COPD. Ook kan blootstelling aan verontreinigde lucht op de lange termijn hart- en vaatziekten veroorzaken. Lees meer over .

Wegverkeer, huishoudens, de industrie en de landbouw zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofdioxide (NO2) en ozon (zomersmog) de meeste schade aan de gezondheid. Lees meer luchtvervuiling en fijnstof.

Meer groen rond je huis

Dit kun je doen Begin dichtbij en met deze tips voor meer biodiversiteit rond je huis. Meer biodiversiteit

Wat kun je zelf doen?

  1. 01

    Eet meer plantaardig en minder dierlijk. Als iedereen op de wereld minder vlees of zuivel eet is er minder intensieve veehouderij nodig en dan daalt ook de uitstoot van ammoniak (stikstof uit de landbouw).

  2. 02

    Reis met de fiets, trein of elektrische auto. Als je toch een diesel of benzineauto pakt, dan helpt het als je 100 in plaats van 120 of 130 rijdt. Zo daalt de uitstoot van NOx (stikstof uit verkeer).

Verklein je voetafdruk

Kom ook in actie De 2 tips hierboven zijn ook goed voor het klimaat, want je verlaagt ook de uitstoot van broeikasgassen. Wat kun je nog meer doen om je CO2-voetafdruk te verkleinen? Klimaatklappers

Waarom is er een 'stikstofprobleem'?

In de EU zijn afspraken gemaakt over de bescherming van natuurgebieden. Nederland moet zich daaraan houden. Voor Nederland is het beschermen van de natuur een extra uitdaging omdat de ruimte beperkt is. Daardoor liggen natuurgebieden en landbouw dicht bij elkaar. De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat Nederland niet genoeg doet om de natuurgebieden gezond te houden: er komt te veel stikstof in terecht.

Door de uitspraak van de Raad van State kwamen veel bouwprojecten stil te liggen. Bij elk bouwproject komt namelijk stikstof vrij, onder andere door de vrachtwagens die aan- en afrijden. Door het stikstofprobleem maken boeren zich zorgen over de toekomst van de landbouw in Nederland.

Welke maatregelen neemt de overheid?

In 2021 is een wet aangenomen om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. In 2030 moet de stikstofneerslag volgens deze wet in de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (op een veilig) niveau zijn. De bouwsector, industrie, luchtvaart en binnenvaart én de landbouw moeten alle een bijdrage leveren en kunnen rekenen op financiële steun hiervoor. Het effect van maatregelen om de uitstoot en neerslag te verlagen wordt jaarlijks getoetst. Ook wordt het herstel van de natuur gemonitord.

Maatregelen stikstof

Volg de maatregelen Een overzicht van de voorgestelde maatregelen is te volgen op deze site over de aanpak van stikstof. Aanpakstikstof.nl

Vragen over stikstof

Ongeveer 80 procent van de lucht die we inademen, bestaat uit onschadelijke stikstof (N2). Er zijn ook verbindingen met stikstof die wél schadelijk kunnen zijn, zoals ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx).

Als er te veel reactieve stikstofverbindingen, zoals ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx), in de omgeving terecht komen is dat slecht voor de natuur. Het zorgt ook voor luchtvervuiling, wat slecht is voor de gezondheid.

Je kunt minder schadelijke stikstofuitstoot veroorzaken door op je autogebruik te letten en vaker plantaardig te eten.

De Nederlandse stikstofuitstoot is relatief de hoogste van Europa. In Nederland is weinig ruimte en liggen wegen, landbouw en natuurgebieden dicht op elkaar. Daarom moet er iets gebeuren om de stikstofuitstoot te verminderen. Te veel schadelijke stikstof is slecht voor de natuur en stikstofdeeltjes inademen kan slecht zijn voor de gezondheid.

Meer informatie over stikstof

  • Kijk op de website van RIVM voor meer informatie, bijvoorbeeld over modellen en meetmethodes.
  • TNO heeft een factsheet gemaakt over stikstofuitstoot en depositie.
  • Op Atlasleefomgeving.nl/kaarten kun je kaarten bekijken over de hoeveelheid stikstofdioxide in je omgeving.
  • Welke maatregelen de overheid treft kun je vinden op aanpakstikstof.nl
Stikstof - alles wat je moet weten (2024)

FAQs

Wat moet je weten over stikstof? ›

Ongeveer 80 procent van de lucht die we inademen, bestaat uit stikstof (N2). Dit is een onschadelijk gas. Maar er zijn ook verbindingen met stikstof die wél schadelijk kunnen zijn, zoals ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Te veel van deze gassen in de lucht is slecht voor de natuur en slecht voor de gezondheid.

Wat zijn de grootste stikstof veroorzakers? ›

In Nederland stoot de landbouw volgens het RIVM al decennia de meeste stikstof uit, gevolgd door industrie en verkeer. Zeker in de buurt van Natura 2000-gebieden is dat een probleem. De meeste uitstoot van ammoniak komt dan wel van de boeren, maar ze zijn zeker niet de enige die ammoniak uitstoten.

Waarom stikstof onzin is? ›

Door te veel stikstof wordt de grond zuurder.

Als er meer stikstof in de grond komt wordt de bodem zuurder. De structuur van de bodem verandert en er komen bijvoorbeeld giftige metalen los. Door regen komen deze giftige stoffen in de sloten terecht. De planten en dieren die in deze sloten leven gaan dan dood.

Welke planten groeien niet door stikstof? ›

Er zijn planten die goed tegen veel stikstof kunnen en daardoor juist harder groeien zoals brandnetel, gras, of bramenstruiken. Doordat deze planten harder groeien als normaal verdringen ze daardoor de planten die niet goed tegen een stikstofoverschot kunnen.

Welke planten verdwijnen door stikstof? ›

Zonnedauw, mos en orchidee kunnen niet op tegen de braam. Niet alleen bramen, brandnetels en grassen varen wel bij een overdaad aan stikstof, ook een plant als look-zonder-look, uit de familie van kruisbloemen, doet het goed. Probleem: deze woekeraars en stikstoffans verdringen andere planten.

Waarom is stikstof alleen in Nederland een probleem? ›

Het stikstofprobleem speelt alleen in Nederland

Omdat de stikstofuitstoot grotendeels uit de veehouderij afkomstig is en we in Nederland de hoogste veedichtheid van Europa hebben, zijn de Nederlandse emissies van stikstof het hoogst van Europa. Ook wat betreft de stikstofneerslag is Nederland een hotspot in Europa.

Welk land heeft de meeste stikstof? ›

"Als het over absolute aantallen gaat, is China veruit koploper in de stikstofuitstoot", zegt hoogleraar Wim de Vries (Universiteit Wageningen) tegen RTL Nieuws. "In delen van het land stoten ze zelfs per hectare veel meer uit dan wij, maar gemiddeld over het hele land is het minder."

Waar is de meeste stikstof op aarde? ›

Korte omschrijving. Alle organismen hebben stikstof nodig omdat het een essentieel bestanddeel is van alle aminozuren, eiwitten, DNA en van co-enzymen. Van de totale hoeveelheid aanwezige stikstof op aarde (1015 ton) bevindt zich 99 % in de aardatmosfeer.

Waar zit de meeste stikstof in? ›

Twee derde van de stikstofdepositie wordt in Nederland zelf veroorzaakt, aldus schattingen van het RIVM: met name door landbouw, verkeer en industrie. Van die sectoren draagt de landbouw verreweg het meeste bij aan de hoeveelheid stikstof in de natuur. Het resterende derde deel gaat om stikstof uit het buitenland.

Welk land stoot het meeste stikstof uit in Europa? ›

Ondanks schoonste landbouw stoot Nederland meeste stikstof uit in Europa. Nederland produceert per hectare gemiddeld 4 keer zo veel stikstof dan de rest van Europa. Nederland is ook een netto exporteur van stikstof: in het buitenland komt 3 keer meer Nederlandse stikstof terecht, dan er vanuit andere landen binnenkomt.

Wat doet stikstof met de mens? ›

Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Echter, wanneer men spreekt over stikstof bedoelt men vaak de chemische verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu: stikstofoxiden en ammoniak.

Wat als we niks doen aan stikstof? ›

Want planten zijn voedsel voor insecten, insecten voor vogels en andere dieren. Wanneer soorten verdwijnen, kan dat uiteindelijk het hele ecosysteem bedreigen. Daarnaast is te veel stikstof schadelijk voor de gezondheid. Zo speelt het een belangrijke rol bij de vorming van fijnstof.

Welke planten halen stikstof uit de grond? ›

Vlinderbloemige planten, zoals klaver, bonen, erwten, luzerne en lathyrus, kunnen stikstof uit de lucht halen. Daardoor kunnen ze goed groeien waar andere planten een tekort aan stikstof hebben. In je moestuin hoef je peulvruchten geen stikstofrijke bemesting te geven – geen stalmest, wel bv. wat compost.

Is stikstof goed voor bomen? ›

De rol van stikstof in boomgroei

Het bevordert de ontwikkeling van bladeren, stengels en wortels, wat bijdraagt aan de algehele groei en structuur van de boom. Weerstand tegen ziekten en plagen: Bomen met een gezond stikstofniveau hebben vaak een beter afweersysteem tegen ziekten en plagen.

Welke bomen nemen veel stikstof op? ›

Esdoorns zijn veel voorkomende bomen in veel delen van de wereld en staan bekend om hun kleurrijke herfstbladeren en schaduwrijke kruinen. Naast hun esthetische aantrekkingskracht hebben esdoorns ook het vermogen om stikstof uit de lucht op te nemen en te zuiveren.

Wat is het probleem met de stikstof? ›

Veel van die stikstof komt weer neer op de bodem en in de natuur. In veel natuurgebieden in Nederland komt zoveel stikstof terecht, dat dat schadelijk kan zijn voor de kwetsbare natuur. Dat is slecht voor de biodiversiteit, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en voor de gezondheid van mensen.

Wat zijn de stikstof regels? ›

De industriesector zorgt voor 2,1 procent van de stikstofuitstoot in Nederland. Daarom heeft het kabinet ook deze sector stikstofdoelen afgesproken. In 2030 moet de industrie 38 procent minder stikstof uitstoten.

Hoe kun je stikstof uit de lucht halen? ›

Een stikstofgenerator genereert stikstof door zuurstof uit perslucht te “filteren”. Er zijn twee type generatoren waarmee dit kan; Membraan stikstofgeneratoren en 'Pressure Swing Adsorption' (PSA) stikstofgeneratoren. Beide typen halen stikstof uit perslucht.

Wat moeten boeren doen tegen stikstof? ›

Aangepast veevoer

Koeien zijn de grootste stikstofproducenten. Zodra hun plas en mest samenkomt ontstaat ammoniak en dit is een vorm van stikstof. Sinds 2020 zijn boeren verplicht om minder krachtvoer met eiwitten aan hun koeien te voeren. Daardoor produceren die koeien minder ammoniak en dus stikstof.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6432

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.